اخبار و اطلاعیه هاهمایش مدیران شرکت آتیه سازان حافظ با شعار "آتیه در مسیر خدمات نوین با هدف توانمندسازی و بهبود مهارت ها" با حضور مدیرعامل و معاونین این شرکت به مدت دو روز در شهرستان اصفهان برگزار گردید.

همایش مدیران شرکت آتیه سازان حافظ با شعار "آتیه در مسیر خدمات نوین با هدف توانمندسازی و بهبود مهارت ها" با حضور مدیرعامل و معاونین این شرکت به مدت دو روز در شهرستان اصفهان برگزار گردید.