اخبار و اطلاعیه هاThe meeting was held at Atieh Sazan Hafez Company and the Association of Trade Unions of the domestic transport companies in order to optimally use the services provided to the insured. According to the Public Relations Department of Atieh Sazan Hafez during this meeting, the performance report from the time of conclusion of the contract to Riz of each province was presented by Mrs. Abdynejad, representative of the CEO of Tom Olihtyard, in the contract of the employers of the domestic agencies and companies of the country, detailed reports were also provided by Dr. Riahi Farr, Managing Director of Atieh Sazan Co., Hafiz. In this meeting, Dr. Riahi Farr, Managing Director, Dr. Maghsoudi, Managing Director, Dr. Ghazvinian, Managing Director of Technical Affairs, Mr. Zarghami, Director of the Board of Directors and Managing Director and Public Relations Manager of Atieh Sazan Co., Hafez, as well as General Director of the Organization of Transportation, Mr. Daghaghlah, Secretary of the Center And a group of members of the Board of Directors of the Association of Trade Unions of the Interior Companies of the country and the Secretary General of Mr. Golpagoon's Center.

جلسه هم اندیشی شرکت آتیه سازان حافظ و کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کشور به منظور استفاده ی بهینه از خدمات ارائه شده به بیمه شدگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ طی این جلسه گزارش عملکرد از زمان انعقاد قرارداد به ریز هر استان، توسط خانم عبدی نژاد نماینده تام الاختیار مدیرعامل در قرارداد کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کشور ارائه شد، گزارش های تفضیلی نیز توسط دکتر ریاحی فر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ ارائه شد.

در این جلسه دکتر ریاحی فر مدیرعامل، دکتر مقصودی مشاور عالی مدیرعامل، دکتر قزوینیان مشاور مدیرعامل در حوزه های فنی و آقای زرقامی مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ و همچنین مدیرکل کالای سازمان راهداری آقای دغاغله ، دبیر کانون و جمعی از اعضای هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کشور و دبیر کانون آقای گلپاگون حضور داشتند.