اخبار و اطلاعیه هادکتر مهدی ریاحی فر به همراه آقایان مهندس عمادی و مهندس صدرایی مشاوران مدیرعامل، از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت آتیه سازان حافظ دیدار کردند . در این دیدار مهندس عباسی مدیر  فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت از عملکرد و فعالیت های در حال انجام این واحد توضیحاتی ارائه نمود.

دکتر مهدی ریاحی فر به همراه آقایان مهندس عمادی و مهندس صدرایی مشاوران مدیرعامل، از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت آتیه سازان حافظ دیدار کردند .

در این دیدار مهندس عباسی مدیر  فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت از عملکرد و فعالیت های در حال انجام این واحد توضیحاتی ارائه نمود.