اخبار و اطلاعیه هانشست مشترک رئیس صندوق بازنشستگی کشوری استان اصفهان و اعضاء مجمع کانون های بازنشستگی کشوری و آموزش و پرورش استان اصفهان با دکتر مصلحی مدیر شعبه اصفهان و روسای واحدهای شعبه برگزارگردید.