اخبار و اطلاعیه هامهلت تحویل اسناد خسارت متفرقه صندوق درمان وزارت آموزش و پرورش، طبق ماده 16 شیوه نامه اجرایی سه ماه پس از اتمام قرارداد و تا تاریخ 28 اسفند ماه سال جاری می باشد.

مهلت تحویل اسناد خسارت متفرقه صندوق درمان وزارت آموزش و پرورش، طبق ماده 16 شیوه نامه اجرایی سه ماه پس از اتمام قرارداد و تا تاریخ 28 اسفند ماه سال جاری می باشد.