اخبار و اطلاعیه هامدارک لازم جهت اخذ کد نمایندگی : 1) تصویر مصدق تمامی صفحات شناسنامه و ارائه اصل آن؛ 2) تصویر مصدق کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم برای آقایان و ارائه اصل آن؛ 3) تصویر مصدق کارت ملی و ارائه اصل آن؛ 4) تصویر آخرین مدرک تحصیلی و ارائه اصل آن؛ 5) عکس 4*3 تمام رخ رنگی زمینه سفید(سه قطعه)؛ 6) گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛ 7) ارائه مدارک مثبته سابقه کار؛ 8) ارائه تضمین­های مورد نیاز بر اساس نوع قرارداد 9) معرفی محل مناسبی جهت دایر نمودن دفتر نمایندگی با رعایت شرایط اعلامی بیمه گر
  • مدارک لازم جهت اخذ کد نمایندگی:

1) تصویر مصدق تمامی صفحات شناسنامه و ارائه اصل آن؛

2) تصویر مصدق کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم برای آقایان و ارائه اصل آن؛

3) تصویر مصدق کارت ملی و ارائه اصل آن؛

4) تصویر آخرین مدرک تحصیلی و ارائه اصل آن؛

5) عکس 4*3 تمام رخ رنگی زمینه سفید(سه قطعه)؛

6) گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد؛

7) ارائه مدارک مثبته سابقه کار؛

8) ارائه تضمین­های مورد نیاز بر اساس نوع قرارداد

9) معرفی محل مناسبی جهت دایر نمودن دفتر نمایندگی با رعایت شرایط اعلامی بیمه گر