اخبار و اطلاعیه هابه گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای دوره  مالی یکساله منتهی به 1397/12/29 در محل سازمان بیمه سلامت برگزار شد. در این جلسه مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ  به ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره و همچنین حسابرس سازمان حسابرسی به قرائت گزارش خود پرداختند و در نهایت صورتهای مالی شرکت به تصویب مجمع رسید. این جلسه با حضور آقایان مهندس موهبتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، دکتر حسن زاده عضو هیئت مدیره، دکتر نصیری مدیرکل دفتر مجامع و امور شرکت ها سازمان بیمه سلامت ایران و دکتر نجفی خواه رئیس هیئت مدیره، دکتر ریاحی فر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، دکتر تهبازی نائب رئیس هیئت مدیره، مهندس قائمی عضو هیئت مدیره ، محسنی بندپی عضو هیئت مدیره و مدیر حقوقی شرکت آتیه سازان حافظ برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای دوره  مالی یکساله منتهی به 1397/12/29 در محل سازمان بیمه سلامت برگزار شد.

در این جلسه مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ  به ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره و همچنین حسابرس سازمان حسابرسی به قرائت گزارش خود پرداختند و در نهایت صورتهای مالی شرکت به تصویب مجمع رسید.

این جلسه با حضور آقایان مهندس موهبتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، دکتر حسن زاده عضو هیئت مدیره، دکتر نصیری مدیرکل دفتر مجامع و امور شرکت ها سازمان بیمه سلامت ایران و دکتر نجفی خواه رئیس هیئت مدیره، دکتر ریاحی فر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، دکتر تهبازی نائب رئیس هیئت مدیره، مهندس قائمی عضو هیئت مدیره ، محسنی بندپی عضو هیئت مدیره و مدیر حقوقی شرکت آتیه سازان حافظ برگزار گردید.