ضوابط بیمه گری قرارداد بیمه شاغلین آموزش و پرورش (قرارداد نیروهای رسمی و پیمانی)

·        بیمه شدگان:

در این قرارداد عبارتند از کارکنان شاغل( رسمی و پیمانی(به همراه کلیه اعضای خانواده.

اعضای خانواده بیمه شدگان اصلی عبارتند از:

1.      همسر یا همسران دائمی کارکنان ذکور.

2.      فرزندان کارکنان ذکور مشروط به عدم ازدواج و اشتغال بدون حق انتخاب.

3.      فرزندان کارکنان اناث ، مشروط به عدم ازدواج و اشتغال و معرفی کلیه فرزندان بدون حق انتخاب.

4.      پدر و مادر که سال گذشته تحت پوشش بیمه طلائی بوده اند (با ارئه کارت طلائی سال قبل).

5.      فرزندان مونث مطلقه تا زمان رجوع یا ازدواج مجدد ( به شرط عدم اشتغال)تحت پوشش می باشند.

6.       نوزادان از بدو تولد،مشروط به ارسال مدارک از سوی بیمه گذار حداکثر ظرف مدت 45 از تاریخ تولد ، تحت پوشش قرار می گیرند .

7.      فرزندان معلول ذهنی و جسمی بدون در نظر گرفتن شرط عدم ازدواج و اشتغال تحت پوشش هستند .

تذکر1: همسر و فرزندان افراد مذکور (بند 8 ) مشمول بیمه نمی باشند .

تذکر :2 افرادیکه بعد از شروع قرارداد از مرخصی بدون حقوق استفاده می نمایند مشروط به اعلام اسامی آنها در لیست اولیه و پرداخت حق بیمه ماههای باقیمانده به صورت یکجا می توانند تحت پوشش قرار باقی بمانندوکسانیکه مرخصی آنها بعد از اتمام مهلت عضو گیری به پایان می رسد و در لیست اولیه اعلام نشده اند تا 45 روز بعد از انقضای مرخصی با ارائه مستندات و نامه کتبی بیمه گذار میتوانند از ابتدای قرارداد تحت پوششقرارگیرند .

تذکر3:  کارکنان رسمی و پیمانی که به عنوان نیروی جدید توسط ادارات آموزش و پرورش مشغول به کار می شوند در صورت معرفی از طرف ادارات(با نامه رسمی) و با ارائه مستندات می توانندتحت پوشش قرارگیرند.

تذکر4:   داشتن دفترچه بیمه گر اول در این قرارداد الزامی است اما ضرورتی به داشتن دفترچه به تبع بیمه شده اصلی    نمی باشد .

تذکر5:  کارکنان قراردادی و اعضای خانواده ایشان ، همسر کارکنان اناث ، والدین غیرتحت تکفل ، والدینی که سال قبل تحت پوشش بیمه طلائی نبوده اند و نیز کارکنان مدارس غیر انتفاعی، دبیران حق التدریس،آموزشیاران نهضت سواد آموزی جز بیمه شدگان مشمول قرارداد طلائی نمی باشند .

·        موارد افزایش بیمه شدگان (در طی مدت قرارداد):

پس از انقضاء مهلت مقررثبت نام و عضویت و ارسال لیست اولیه ، موارد قابل افزایش صرفاً شامل افراد جدید الاستخدام (رسمی، پیمانی) و کارکنان انتقالی از سایر دستگاه ها به آموزش و پرورش، مأمورین، نوزادانو همسر بیمه شدگانی که در طول مدت قراداد ازدواج می­نمایند (مشروط به ارسال مستندات مربوطه مانند حکم استخدام، تصویر شناسنامه و .... ) خواهند بود ضمناً کلیه موارد فوق می بایست ظرف مدت 45 روز پساز تاریخ وقوع از سوی بیمه گذار به بیمه گر ، اعلام گردد.

تذکر: شروع پوشش بیمه ای بیمه شدگان جدید (افراد جدید الاستخدام، انتقال از سایر دستگاه ها به آموزش و پرورش، مأمورین و همسر بیمه شدگانی که در طول مدت توافقنامه ازدواج مینمایند) بارعایت ضرب الاجلتعیین شده، اولین روز ماه بعد از اعلام کتبی بیمه گذار می باشد.

 

* موارد کاهش بیمه شدگان (در طی مدت قرارداد) :

موارد حذف شامل فوت بیمه شدگان و کارکنانی که رابطه همکاری یا استخدامی آنان با بیمه گذار قطع می شود، خواهد بود.تاریخ مؤثر جهت حذف تاریخ وقوع (در صورت عدم دریافت خسارت در فاصله زمانی وقوع تا اعلامبه بیمه گر)خواهد