اخبار و اطلاعیه هاضوابط بیمه گری قرارداد صندوق درمان تکمیلی نیروهای رسمی ، پیمانی و قراردادی (شاغلین آموزش و پرورش ) بیمه شدگان در این قرارداد عبارتند از: کارکنان شاغل (رسمی-پیمانی و قرارداد) به همراه کلیه افراد خانواده تحت تکفل آنها (بدون حق انتخاب ) که به طور تمام وقت در استخدام وزارت آموزش و پرورش می باشند و نیز والدین غیر تحت تکفل کارکنان (رسمی -پیمانی و قراردادی) و کارکنان مدارس غیر انتفاعی        اعضای خانواده بیمه شدگان اصلی عبارتند از :   هر یک از کارکنان شاغل طرف دوم و همسر و همسران دائمی و فرزندان (بدون حق انتخاب ). لازم به توضیح اینکه پوشش بیمه ای پدر و مادر و سایر افرادی که از سال قبل جزء بیمه شدگان قرارداد اصلی مشروط به اعلام در لیست اولیه بلامانع می باشد.   کارکنان مونث می توانند به تنهائی و یا به اتفاق تمامی فرزندان خور (بدون حق انتخاب ) تحت پوشش قرارگیرند. حتی اگر دفترچه بیمه پایه فرزندان آنها به تبع بیمه شده اصلی نباشد ضمن تاکید برادامه پوشش درمان تکمیلی برای همه فرهنگیان محترم و افراد تحت تکفل ایشان ، ضروری است از سوی ادارات کل آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ گرددکه در صورت انصراف هر یک از کارکنان نسبت به تکمیل فرم مربوطه و تحویل هولوگرام به دارات محل خدمت اقدام شود.   شرط سنی : فرزندان در صورت اعلام اسامی در موعد مقرر بدون در نظر گرفتن شرط سنی مشروط به عدم ازدواج به اشتغال به کار تحت پوشش می باشند.   فرزندان مونث مطلقه تا زمان رجوع و یا ازدواج مجدد به شرط عدم اشتغال تحت پوشش می باشند.   نوزادان از بدو تولد به ارسال مدارک حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ تولد تحت پوشش قرار می گیرند.   چنانچه فرزندان نفر اصلی دچار معلولیت ذهنی - جسمی - نقص عضو دائم یا موقت باشند، تامین هزینه های درمان آنها بدون در نظر گرفتن شروط بند اول تحت پوشش خواهند بود.لازم به توضیح است که افراد تبعی فرزندان معلول فوق الذکر مشمول  بیمه نمی باشند. v     داشتن دفترچه بیمه پایه جهت بیمه شدگان این قرارداد الزامی بوده اما نیازی به داشتن دفترچه به تبع بیمه شده اصلی نمی باشد . ·        موارد افزایش بیمه شدگان )در طی مدت قرارداد): افرادجدیدالاستخدام ، انتقال  از سایر دستگاها به آموزش و پرورش مامورین ، نوزادان و همسر بیمه شدگانی که در طول مدت تفاهم نامه ازدواج می نمایند(مشروط به ارسال مستندات مربوطه مانند حکم استخدام ، تصویر شناسنامه ) و حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ وقوع از سوی آموزش و پرورش برای شرکت آتیه سازان حافظ با نامه کتبی، اقدام خواهد نمود.     موارد کاهش بیمه شدگان)در طی مدت قرارداد): فوت افراد تحت پوشش و کارکنانی که رابطه همکاری یا استخدامی آنان باطرف دوم قطع می شود. در مورد حذف افراد تحت پوشش ، زمان موثر جهت حذف، تاریخ وقوع ( در صورت عدم دریافت خسارت پس از تاریخ وقوع ) خواهد بود. ·        دوره انتظار : Ø      دوره انتظار جهت زایمان و سزارین 8 ماه می باشد  و برای بیماری های مزمن 3 ماه می باشدکه جهت بیمه شدگانی که در سال گذشته پوشش بیمه درمان مکمل نداشته اند اعمال خواهد شد.

ضوابط بیمه گری
قرارداد صندوق درمان تکمیلی نیروهای رسمی ، پیمانی و قراردادی (شاغلین آموزش و پرورش )
بیمه شدگان در این قرارداد عبارتند از:
کارکنان شاغل (رسمی-پیمانی و قرارداد) به همراه کلیه افراد خانواده تحت تکفل آنها (بدون حق انتخاب ) که به طور تمام وقت در استخدام وزارت آموزش و پرورش می باشند و نیز والدین غیر تحت تکفل کارکنان (رسمی -پیمانی و قراردادی) و کارکنان مدارس غیر انتفاعی

 •        اعضای خانواده بیمه شدگان اصلی عبارتند از :
 •  
 • هر یک از کارکنان شاغل طرف دوم و همسر و همسران دائمی و فرزندان (بدون حق انتخاب ). لازم به توضیح اینکه پوشش بیمه ای پدر و مادر و سایر افرادی که از سال قبل جزء بیمه شدگان قرارداد اصلی مشروط به اعلام در لیست اولیه بلامانع می باشد.
 •  
 • کارکنان مونث می توانند به تنهائی و یا به اتفاق تمامی فرزندان خور (بدون حق انتخاب ) تحت پوشش قرارگیرند. حتی اگر دفترچه بیمه پایه فرزندان آنها به تبع بیمه شده اصلی نباشد
 • ضمن تاکید برادامه پوشش درمان تکمیلی برای همه فرهنگیان محترم و افراد تحت تکفل ایشان ، ضروری است از سوی ادارات کل آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ گرددکه در صورت انصراف هر یک از کارکنان نسبت به تکمیل فرم مربوطه و تحویل هولوگرام به دارات محل خدمت اقدام شود.
 •  
 • شرط سنی :
 1. فرزندان در صورت اعلام اسامی در موعد مقرر بدون در نظر گرفتن شرط سنی مشروط به عدم ازدواج به اشتغال به کار تحت پوشش می باشند.
 2.  
 3. فرزندان مونث مطلقه تا زمان رجوع و یا ازدواج مجدد به شرط عدم اشتغال تحت پوشش می باشند.
 4.  
 5. نوزادان از بدو تولد به ارسال مدارک حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ تولد تحت پوشش قرار می گیرند.
 6.  
 7. چنانچه فرزندان نفر اصلی دچار معلولیت ذهنی - جسمی - نقص عضو دائم یا موقت باشند، تامین هزینه های درمان آنها بدون در نظر گرفتن شروط بند اول تحت پوشش خواهند بود.لازم به توضیح است که افراد تبعی فرزندان معلول فوق الذکر مشمول  بیمه نمی باشند.

v     داشتن دفترچه بیمه پایه جهت بیمه شدگان این قرارداد الزامی بوده اما نیازی به داشتن دفترچه به تبع بیمه شده اصلی نمی باشد .
·       

موارد افزایش بیمه شدگان )در طی مدت قرارداد):

 • افرادجدیدالاستخدام ، انتقال  از سایر دستگاها به آموزش و پرورش مامورین ، نوزادان و همسر بیمه شدگانی که در طول مدت تفاهم نامه ازدواج می نمایند(مشروط به ارسال مستندات مربوطه مانند حکم استخدام ، تصویر شناسنامه ) و حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ وقوع از سوی آموزش و پرورش برای شرکت آتیه سازان حافظ با نامه کتبی، اقدام خواهد نمود.

 

  موارد کاهش بیمه شدگان)در طی مدت قرارداد):


فوت افراد تحت پوشش و کارکنانی که رابطه همکاری یا استخدامی آنان باطرف دوم قطع می شود.

در مورد حذف افراد تحت پوشش ، زمان موثر جهت حذف، تاریخ وقوع ( در صورت عدم دریافت خسارت پس از تاریخ وقوع ) خواهد بود.

·        دوره انتظار :
Ø      دوره انتظار جهت زایمان و سزارین 8 ماه می باشد  و برای بیماری های مزمن 3 ماه می باشدکه جهت بیمه شدگانی که در سال گذشته پوشش بیمه درمان مکمل نداشته اند اعمال خواهد شد.