اخبار و اطلاعیه هاشیروان مسعودی اصل مدیر شعبه فارس شرکت آتیه سازان حافظ و حمیدرضا جمالی نژاد مدیرکل بیمه ایران در این استان، در محل شرکت آتیه سازان حافظ دیدار کردند.

شیروان مسعودی اصل مدیر شعبه فارس شرکت آتیه سازان حافظ و حمیدرضا جمالی نژاد مدیرکل بیمه ایران در این استان، در محل شرکت آتیه سازان حافظ دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ در این دیدار صمیمی تجربیات طرفین در حوزه بازاریابی به اشتراک گذاشته شد.
جلسه مذکور حول محور های انعقاد قرارداد با بیمارستان ها و مراکز درمانی و اتخاذ رویه مشترک در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی استان گذشت.
همچنین در خصوص چگونگی آموزش نمایندگان دو شرکت جهت ارتقاء عملکرد دفاتر نمایندگی صحبت شد.