اخبار و اطلاعیه هاتاریخ شروع و پایان قرارداد: تاریخ شروع قرارداد 1397/09/01 لغایت 1398/08/30می باشد. بیمه شدگان: بیمه شدگان این قرارداد شامل اعضاء و کارکنان کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به اتفاق همسر یا همسران دائمی ایشان می باشند.همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران می توانند در صورت درخواست افراد تحت تکفل خود را (اعم از فرزندان و والدین)مشروط به معرفی کلیه افراد تحت تکفل تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند. 1) شرط داشتن دفترچه تامین اجتماعی به تبع بیمه شده اصلی جهت پوشش بیمه ای کلیه افراد تحت تکفل(اعم از همسر،فرزند و والدین)الزامی بوده ومی بایست در هنگام شروع قرارداد دفترچه بیمه پایه به تبع بیمه شده اصلی ارائه گردد. 2) همسر یا همسرانی که دارای دفترچه بیمه پایه غیر می باشند  تحت پوشش بیمه تکمیلی نمی باشند  (به استثناء همسر و یا همسرانی که سال قبل تحت پوشش بوده اند)  . 3) داشتن دفترچه تامین اجتماعی به تبع بیمه شده اصلی جهت والدین به مفهوم تحت تکفل ایشان تلقی می گردد و نیاز به مستند دیگری نمی باشد. 4) فرزندان بیمه شده اصلی اعم از مذکر و مونث مشروط به عدم ازدواج و اشتغال به کار می توانند تحت پوشش قرار گیرند. همچنین فرزندان اناث در صورت طلاق یا فوت همسر (با ارائه مستندات) می توانند تحت پوشش قرار گیرند. 5)اعضاء و کارکنان اناث در صورت معرفی کلیه افراد تحت تکفل می توانند همسر، فرزندان و والدین خود را تحت پوشش قرار دهند.   انصراف بیمه شدگان: بیمه شدگان می توانند حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از شروع قرارداد(از تاریخ 1397/9/97) در صورت عدم استفاده از خدمات شرکت نسبت به انصراف از بیمه تکمیلی اقدام نمایند. بازنشستگان می بایست جهت انصراف به کانون بازنشستگان استان خود مراجعه نمایند.   انصراف بیمه شدگان شامل: 1) انصراف کلیه اعضای خانواده (اعم از اصلی و تبعی) 2) انصراف افراد تحت تکفل (شامل فرزندان و والدین) که در اینصورت صرفا بیمه شده اصلی و همسر تحت پوشش قرار می گیرند و پوشش بیمه تکمیلی فرزندان و والدین حذف می گردد. بدیهی است در صورت درخواست بیمه شده اصلی جهت پوشش بیمه تکمیلی افراد تحت تکفل (شامل فرزندان و والدین) می­بایست کلیه مشمولین تحت پوشش قرار گیرند. بدیهی است چنانچه بیمه شده ای در طی مدت سه ماه مهلت، خدمتی دریافت نموده باشد نمی تواند از لیست بیمه شدگان خذف گردد و انصراف ایشان قابل قبول نخواهد بود افزایش بیمه شدگان: در بازه زمانی 3 ماهه اول قرارداد بازنشستگان می توانند علاوه بر انصراف، نسبت به افزایش بیمه شده اصلی و همسر به تنهایی و یا به اتفاق کلیه افراد تحت تکفل از طریق مراجعه به کانون و تکمیل اظهارنامه اقدام نمایند. شروع پوشش بیمه ای این افراد از تاریخ شروع قرارداد می باشد. * بعد از اعلام لیست نفرات افزایشی در مهلت مقرر، افرادی که درطول مدت قراردادمی‌توانند به تعداد بیمه‌شدگان اضافه شوند عبارتند از: نوزادان، همسر اعضا و کارکنانی که در اثنای سال بیمه ای ازدواج می نمایند و همچنین افرادی که در طی دوره قرارداد تحت تکفل قانونی بیمه شده اصلی قرار می گیرند، در صورت اعلام کتبی بیمه گذار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و یا تاریخ شروع کفالت (با ارائه کپی دفترچه بیمه شده فرد جدید)، همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران جدیدی که در طی مدت قرارداد بازنشسته می شوند صرفاً با نامه کتبی بیمه گذار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور حکم بازنشستگی/مستمری بگیری و با ارائه آن می توانند از تاریخ اجرای حکم تحت پوشش قرارگیرند . حذف بیمه شدگان: موارد حذف بیمه شدگان پس از پایان مهلت 3 ماهه انصراف صرفا شامل خروج از کفالت،فوت بیمه شده و بیمه شدگان دارای پوشش بیمه تکمیلی خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران. تاریخ موثر برای حذف بیمه شدگان مستند به اعلام کتبی بیمه گذار(کانون) و با استناد به نامه کتبی سازمان تامین اجتماعی از تاریخ خروج از کفالت و یا فوت منوط به اعلام به شرکت حداکثر تا پایان مهلت ارائه اسناد هزینه پزشکی(حداکثر 6 ماه بعد از اتمام قرارداد) می باشد.

تاریخ شروع و پایان قرارداد:

تاریخ شروع قرارداد 1397/09/01 لغایت 1398/08/30می باشد.

بیمه شدگان:

بیمه شدگان این قرارداد شامل اعضاء و کارکنان کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به اتفاق همسر یا همسران دائمی ایشان می باشند.همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران می توانند در صورت درخواست افراد تحت تکفل خود را (اعم از فرزندان و والدین)مشروط به معرفی کلیه افراد تحت تکفل تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند.

1) شرط داشتن دفترچه تامین اجتماعی به تبع بیمه شده اصلی جهت پوشش بیمه ای کلیه افراد تحت تکفل(اعم از همسر،فرزند و والدین)الزامی بوده ومی بایست در هنگام شروع قرارداد دفترچه بیمه پایه به تبع بیمه شده اصلی ارائه گردد.

2) همسر یا همسرانی که دارای دفترچه بیمه پایه غیر می باشند  تحت پوشش بیمه تکمیلی نمی باشند  (به استثناء همسر و یا همسرانی که سال قبل تحت پوشش بوده اند)  .

3) داشتن دفترچه تامین اجتماعی به تبع بیمه شده اصلی جهت والدین به مفهوم تحت تکفل ایشان تلقی می گردد و نیاز به مستند دیگری نمی باشد.

4) فرزندان بیمه شده اصلی اعم از مذکر و مونث مشروط به عدم ازدواج و اشتغال به کار می توانند تحت پوشش قرار گیرند. همچنین فرزندان اناث در صورت طلاق یا فوت همسر (با ارائه مستندات) می توانند تحت پوشش قرار گیرند.

5)اعضاء و کارکنان اناث در صورت معرفی کلیه افراد تحت تکفل می توانند همسر، فرزندان و والدین خود را تحت پوشش قرار دهند.

 

انصراف بیمه شدگان:

بیمه شدگان می توانند حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از شروع قرارداد(از تاریخ 1397/9/97) در صورت عدم استفاده از خدمات شرکت نسبت به انصراف از بیمه تکمیلی اقدام نمایند. بازنشستگان می بایست جهت انصراف به کانون بازنشستگان استان خود مراجعه نمایند.

 

انصراف بیمه شدگان شامل:

1) انصراف کلیه اعضای خانواده (اعم از اصلی و تبعی)

2) انصراف افراد تحت تکفل (شامل فرزندان و والدین) که در اینصورت صرفا بیمه شده اصلی و همسر تحت پوشش قرار می گیرند و پوشش بیمه تکمیلی فرزندان و والدین حذف می گردد.

بدیهی است در صورت درخواست بیمه شده اصلی جهت پوشش بیمه تکمیلی افراد تحت تکفل (شامل فرزندان و والدین) می­بایست کلیه مشمولین تحت پوشش قرار گیرند.

بدیهی است چنانچه بیمه شده ای در طی مدت سه ماه مهلت، خدمتی دریافت نموده باشد نمی تواند از لیست بیمه شدگان خذف گردد و انصراف ایشان قابل قبول نخواهد بود

افزایش بیمه شدگان:

در بازه زمانی 3 ماهه اول قرارداد بازنشستگان می توانند علاوه بر انصراف، نسبت به افزایش بیمه شده اصلی و همسر به تنهایی و یا به اتفاق کلیه افراد تحت تکفل از طریق مراجعه به کانون و تکمیل اظهارنامه اقدام نمایند. شروع پوشش بیمه ای این افراد از تاریخ شروع قرارداد می باشد.

* بعد از اعلام لیست نفرات افزایشی در مهلت مقرر، افرادی که درطول مدت قراردادمی‌توانند به تعداد بیمه‌شدگان اضافه شوند عبارتند از: نوزادان، همسر اعضا و کارکنانی که در اثنای سال بیمه ای ازدواج می نمایند و همچنین افرادی که در طی دوره قرارداد تحت تکفل قانونی بیمه شده اصلی قرار می گیرند، در صورت اعلام کتبی بیمه گذار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و یا تاریخ شروع کفالت (با ارائه کپی دفترچه بیمه شده فرد جدید)، همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران جدیدی که در طی مدت قرارداد بازنشسته می شوند صرفاً با نامه کتبی بیمه گذار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور حکم بازنشستگی/مستمری بگیری و با ارائه آن می توانند از تاریخ اجرای حکم تحت پوشش قرارگیرند .

حذف بیمه شدگان:

موارد حذف بیمه شدگان پس از پایان مهلت 3 ماهه انصراف صرفا شامل خروج از کفالت،فوت بیمه شده و بیمه شدگان دارای پوشش بیمه تکمیلی خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران.

تاریخ موثر برای حذف بیمه شدگان مستند به اعلام کتبی بیمه گذار(کانون) و با استناد به نامه کتبی سازمان تامین اجتماعی از تاریخ خروج از کفالت و یا فوت منوط به اعلام به شرکت حداکثر تا پایان مهلت ارائه اسناد هزینه پزشکی(حداکثر 6 ماه بعد از اتمام قرارداد) می باشد.