اخبار و اطلاعیه هانمایندگی های شرکت آتیه سازان حافظ به هیچ وجه مجاز به استفاده از افراد و یا شرکت های واسطه ای در انعقاد قرارداد با بیمه گزاران نمی باشند.

نمایندگی های شرکت آتیه سازان حافظ به هیچ وجه مجاز به استفاده از افراد و یا شرکت های واسطه ای در انعقاد قرارداد با بیمه گزاران نمی باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، دکتر حامد فروغی فر مدیر حراست اعلام کرد: نمایندگی های این شرکت به هیچ وجه مجاز به استفاده از افراد یا شرکت های واسطه ای ( بعنوان دلال) در انعقاد قرارداد با بیمه گذاران نبوده و صرفاً باید به صورت مستقیم و تحت نظارت شعبه مربوطه اقدام نمایند.

 جهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی و همچنین در راستای حفظ منافع ذی نفعان ( ارباب رجوع محترم، شرکت بیمه گر و بیمه گذاران) ، شایسته است  بیمه گزاران محترم  هوشیار عمل کرده و قرارداد درمانی مورد نظر را با نمایندگی های مجاز و شعب شرکت آتیه سازان حافظ منعقد نمایند.