اخبار و اطلاعیه ها

دبیر شورای مدیران:


به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، در این شورا که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی برگزار گردید، مقرر شد تا مدیران در جلسات آتی نسبت به ارائه گزارش عملکرد حوزه مربوطه بر اساس مصوبه مذکور اقدام نمایند. متن آخرین مصوبات این شورا به شرح ذیل می باشد: دومین جلسه شورای معاونین و مدیران ستادی با حضور مدیر عامل محترم در تیرماه98 برگزار شد و در خصوص موارد ذیل بررسی و تصمیم گیری لازم بعمل آمد : 1-کنترل هزینه های اداری ، عمومی و بیمه گری توسط معاونت های مربوطه 2-تنظیم فعالیت شرکت ارزیابی خسارت بصورت رسمی به شعب و نمایندگان ،نام این شرکت اعلام و رسما فعالیت آن آغاز و توسعه داده شود. اقدامات حقوقی لازم نیز با توجه به نظر مدیریت حقوقی و ریاست محترم هیات مدیره انجام پذیرد 3-ابلاغ چک لیست حسابرسی تنظیمی و ارزیابی عملکرد توسط واحد مربوطه طبق چک لیست مذکور  4-ایجاد مکانیزم لازم در سیستم ارزیابی خسارت برای درج هزینه ارزیابی هر کارشناس در سند 5-ابلاغ دستور العمل بازاریابی عمومی و بیمه انفرادی به شعب توسط واحد مربوطه  6-ساماندهی شعب تهران و استانهای بدون بهره وری لازم توسط معاونت امور شعب و نمایندگان برای طرح در هیات مدیره  7-تهیه بروشور های تبلیغاتی و الگوی تبلیغاتی شرکت توسط مدیر روابط عمومی  8- فعال نمودن مدیریت بازاریابی برای پرتفوهای بالقوه بالاخص وزارت نیرو و بیمه های انفرادی توسط شورای بازاریابی  9-فروش بیمه انفرادی از طریق هر یک از سیستم های موجود توسط مدیریت پروژه  10-بازاریابی بیمه انفرادی از طریق بیمه ایرانیان و دفاتر پیشخوان توسط شورای فنی و مدیریت پروژه  11-تمرکز بازاریابی گروه های بیمه پایه ، بیمه های سلامت توسط معاونت فنی و شورای فنی  12- تقویت  واحد پاسخگویی امور مشتریان از نیرو های موجود توسط مدیریت منابع انسانی  13-ابلاغ الگوی اختصاصی گزارش دهی هر مدیریت توسط دبیر شورای مدیران  14- ایجاد ارتباط واحد پاسخگوئی به امور مشتریان با سیستم های عملیاتی موجود (فن آوران و رسا) توسط واحد فن آوری اطلاعات  15-تقویت حضور شرکت های تابعه در شبکه های اجتماعی با حداقل هزینه توسط مدیریت و روابط عمومی 16-گزارش ایجاد سامانه یکپارچه ارتباط با مشتریان با طراحی داخلی توسط واحد مدیریت فن آوری اطلاعات  17-رونمایی از سایت جدید شرکت در جلسه آتی مدیران توسط واحد مدیریت فن آوری  اطلاعات  18-بررسی مراکز پرمراجعه بیمه شدگان غیر طرف قرارداد ( 63% ) توسط معاونت فنی و تلاش در جهت عقد قرارداد 19- مقرر گردید گزارش تبدیل سهام کم بازده به پربازده توسط مدیریت سرمایه گذاری تهیه شود 20-تهیه fs ساخت و تجهیز ساختمانهای شرکت با قدمت بالا توسط مدیریت سرمایه گذاری برای طرح در هیات مدیره 21-بررسی نحوه تصمیم گیری درخصوص فروش املاک مازاد شرکت که در مزایده دو مرحله ای امکان فروش فراهم نشده است  22-تهیه الگوی نظام  sbu و ارزیابی بر اساس شاخص DEA  توسط معاونت طرح و برنامه  23-استقرار نظام افزایش بهره وری شعب و کاهش برونسپاری توسط معاونت امور شعب و نمایندگان  24-تنظیم شرح وظایف هر مدیریت توسط مدیریت منابع انسانی  25- گزارش عمل به تعهدات شعب توسط مدیریت امور شعب  26-گزارش ساماندهی مکان نمایندگان توسط معاونت امور شعب و نمایندگان  27-گزارش تجهیز سیستم اعلام حریق در ستاد و شعب شرکت توسط مدیریت حراست 28-گزارش استقرارسیستم آرشیو اسناد توسط مدیریت فن آوری اطلاعات  29-گزارش کمیته جعل اسناد توسط مدیریت حراست  30-ارائه گزارش ظرفیت بالقوه پرسنل توسط مدیریت حراست  31-ارائه گزارش تجهیز نمایندگان ویژه توسط مدیریت حراست 32-ارائه گزارش اولیه کمیته انضباطی توسط مدیریت حراست  33-پیگیری اخذ مجوز پیشخوان توسط نمایندگی شرکت توسط معاونت امور شعب و نمایندگان  34-ارائه گزارش کنترل هزینه های اداری و عمومی شعب توسط معاونت امور شعب و نمایندگان  35-ارائه گزارش تجدید ارزیابی دارائی ها توسط دبیر کمیته  36-ارائه گزارش نهایی تحلیل هزینه توسط مدیریت حسابرسی  37-ارائه گزارش تعیین تکلیف ارزش افزوده توسط معاونت طرخ و توسعه  38-ارائه گزارش وصول مطالبات غیر مشکوک الوصول توسط مدیریت حقوقی   

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، در این شورا که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی برگزار گردید، مقرر شد تا مدیران در جلسات آتی نسبت به ارائه گزارش عملکرد حوزه مربوطه بر اساس مصوبه مذکور اقدام نمایند.

متن آخرین مصوبات این شورا به شرح ذیل می باشد:

دومین جلسه شورای معاونین و مدیران ستادی با حضور مدیر عامل محترم در تیرماه98 برگزار شد و در خصوص موارد ذیل بررسی و تصمیم گیری لازم بعمل آمد :

1-کنترل هزینه های اداری ، عمومی و بیمه گری توسط معاونت های مربوطه
2-تنظیم فعالیت شرکت ارزیابی خسارت بصورت رسمی به شعب و نمایندگان ،نام این شرکت اعلام و رسما فعالیت آن آغاز و توسعه داده شود. اقدامات حقوقی لازم نیز با توجه به نظر مدیریت حقوقی و ریاست محترم هیات مدیره انجام پذیرد
3-ابلاغ چک لیست حسابرسی تنظیمی و ارزیابی عملکرد توسط واحد مربوطه طبق چک لیست مذکور 
4-ایجاد مکانیزم لازم در سیستم ارزیابی خسارت برای درج هزینه ارزیابی هر کارشناس در سند
5-ابلاغ دستور العمل بازاریابی عمومی و بیمه انفرادی به شعب توسط واحد مربوطه 
6-ساماندهی شعب تهران و استانهای بدون بهره وری لازم توسط معاونت امور شعب و نمایندگان برای طرح در هیات مدیره 
7-تهیه بروشور های تبلیغاتی و الگوی تبلیغاتی شرکت توسط مدیر روابط عمومی 
8- فعال نمودن مدیریت بازاریابی برای پرتفوهای بالقوه بالاخص وزارت نیرو و بیمه های انفرادی توسط شورای بازاریابی 
9-فروش بیمه انفرادی از طریق هر یک از سیستم های موجود توسط مدیریت پروژه 
10-بازاریابی بیمه انفرادی از طریق بیمه ایرانیان و دفاتر پیشخوان توسط شورای فنی و مدیریت پروژه 
11-تمرکز بازاریابی گروه های بیمه پایه ، بیمه های سلامت توسط معاونت فنی و شورای فنی 
12- تقویت  واحد پاسخگویی امور مشتریان از نیرو های موجود توسط مدیریت منابع انسانی 
13-ابلاغ الگوی اختصاصی گزارش دهی هر مدیریت توسط دبیر شورای مدیران 
14- ایجاد ارتباط واحد پاسخگوئی به امور مشتریان با سیستم های عملیاتی موجود (فن آوران و رسا) توسط واحد فن آوری اطلاعات 
15-تقویت حضور شرکت های تابعه در شبکه های اجتماعی با حداقل هزینه توسط مدیریت و روابط عمومی
16-گزارش ایجاد سامانه یکپارچه ارتباط با مشتریان با طراحی داخلی توسط واحد مدیریت فن آوری اطلاعات 
17-رونمایی از سایت جدید شرکت در جلسه آتی مدیران توسط واحد مدیریت فن آوری  اطلاعات 
18-بررسی مراکز پرمراجعه بیمه شدگان غیر طرف قرارداد ( 63% ) توسط معاونت فنی و تلاش در جهت عقد قرارداد
19- مقرر گردید گزارش تبدیل سهام کم بازده به پربازده توسط مدیریت سرمایه گذاری تهیه شود
20-تهیه fs ساخت و تجهیز ساختمانهای شرکت با قدمت بالا توسط مدیریت سرمایه گذاری برای طرح در هیات مدیره
21-بررسی نحوه تصمیم گیری درخصوص فروش املاک مازاد شرکت که در مزایده دو مرحله ای امکان فروش فراهم نشده است 
22-تهیه الگوی نظام  sbu و ارزیابی بر اساس شاخص DEA  توسط معاونت طرح و برنامه 
23-استقرار نظام افزایش بهره وری شعب و کاهش برونسپاری توسط معاونت امور شعب و نمایندگان 
24-تنظیم شرح وظایف هر مدیریت توسط مدیریت منابع انسانی 
25- گزارش عمل به تعهدات شعب توسط مدیریت امور شعب 
26-گزارش ساماندهی مکان نمایندگان توسط معاونت امور شعب و نمایندگان 
27-گزارش تجهیز سیستم اعلام حریق در ستاد و شعب شرکت توسط مدیریت حراست
28-گزارش استقرارسیستم آرشیو اسناد توسط مدیریت فن آوری اطلاعات 
29-گزارش کمیته جعل اسناد توسط مدیریت حراست 
30-ارائه گزارش ظرفیت بالقوه پرسنل توسط مدیریت حراست 
31-ارائه گزارش تجهیز نمایندگان ویژه توسط مدیریت حراست
32-ارائه گزارش اولیه کمیته انضباطی توسط مدیریت حراست 
33-پیگیری اخذ مجوز پیشخوان توسط نمایندگی شرکت توسط معاونت امور شعب و نمایندگان 
34-ارائه گزارش کنترل هزینه های اداری و عمومی شعب توسط معاونت امور شعب و نمایندگان 
35-ارائه گزارش تجدید ارزیابی دارائی ها توسط دبیر کمیته 
36-ارائه گزارش نهایی تحلیل هزینه توسط مدیریت حسابرسی 
37-ارائه گزارش تعیین تکلیف ارزش افزوده توسط معاونت طرخ و توسعه 
38-ارائه گزارش وصول مطالبات غیر مشکوک الوصول توسط مدیریت حقوقی