چشم انداز شرکت

 

* توانمندسازی و بهبود مهارت‌ها و انگیزش سرمایه انسانی شرکت

* تنوع و توسعه در خدمات به منظور تأمین منابع پایدار

* خرید راهبردی خدمات سلامت

* بهبود رضایتمندی و توانمندسازی بیمه شدگان

* تقویت و توسعه بازاریابی و ارتباطات سازمانی

* باز مهندسی و بهبود فرآیندهای کلیدی و ساختار سازمانی شرکت

* توسعه نظام فن آوری اطلاعات

* پیاده سازی نظام ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد