اخبار و اطلاعیه ها  نکات مهم قرارداد به شرح ذیل می باشد: 1)  تاریخ شروع قرارداد از 1397/05/15 لغایت 1398/05/14 می باشد. 2)  بیمه شدگان قرارداد شامل اعضای تحت پوشش بیمه گذار به اتفاق همسر و یا همسران دائمی می باشند. (نکته: فرزندان مشمول قرارداد نمی گردند.) 3)  خدمت آزمایش در تعهد قرارداد نمی باشد و صرفا پاتولوژی از سقف اعمال مجاز سرپایی قابل پرداخت می باشد. 4)  دارو در تعهدات قرارداد نبوده و صرفا داروهای شیمی درمانی از سقف عمومی قرارداد قابل محاسبه و پرداخت می باشد. 5)  در قرارداد، تعهدات بیماران خاص وجود نداشته و صرفا بیماران خاص قرارداد بیماران سرطانی بوده و تعهدات آن، شیمی درمانی (بستری- سرپایی- دارو) درمان طبی سرطان و رادیوتراپی از سقف عمومی قرارداد قابل محاسبه و پرداخت می باشد. 6)  هزینه تزریق  IVIG ، لیزر چشم و تزریق آواستین از محل تعهدات جراحی مجاز سرپائی قابل محاسبه و پرداخت می باشد. 7)  هزینه سیتوپلاستی صرفا در صورتی که قبل و بعد از عمل به تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد در تعهد می باشد. 8) خدمات سرپائی نظیر ویزیت، آزمایش، رادیولوژی، فیزیوتراپی، دارو و غیره از استثناعات قرارداد می­باشد. 9)  ملاک محاسبه خدمات پاراکلینیکی، تعرفه های مصوب هیئت وزیران در بخش خصوصی بر اساس کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت پس از کسر سهم بیمه گر اول و یا کسر فرانشیز قرارداد و اسناد خسارت متفرقه بستری ضمن رعایت اصل همترازی با بیمارستان همتراز قابل محاسبه و پرداخت می باشد. 10) پذیرش اسناد خسارت متفرقه بیمه شدگان در کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت در کل کشور بلامانع می­باشد. 11)   بیمه شدگان این قرارداد مشمول دوره انتظار نمی باشند. 12)  استثناعات قرارداد مشابه فرمت قرارداد بیمه گزاران شرکت می باشد. 13)  مهلت تحویل اسناد حداکثر 6 ماه پس از انجام خدمت و 2 ماه بعد از اتمام قرارداد خواهد بود. هزینه خدمت کورتاژ تخلیه ای و تشخیصی – درمانی از سقف تعهدات بستری عمومی قرارداد قابل محاسبه  و پرداخت می باشد.

 

نکات مهم قرارداد به شرح ذیل می باشد:

1) تاریخ شروع قرارداد از 1397/05/15 لغایت 1398/05/14 می باشد.

2) بیمه شدگان قرارداد شامل اعضای تحت پوشش بیمه گذار به اتفاق همسر و یا همسران دائمی می باشند. (نکته: فرزندان مشمول قرارداد نمی گردند.)

3) خدمت آزمایش در تعهد قرارداد نمی باشد و صرفا پاتولوژی از سقف اعمال مجاز سرپایی قابل پرداخت می باشد.

4) دارو در تعهدات قرارداد نبوده و صرفا داروهای شیمی درمانی از سقف عمومی قرارداد قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

5) در قرارداد، تعهدات بیماران خاص وجود نداشته و صرفا بیماران خاص قرارداد بیماران سرطانی بوده و تعهدات آن، شیمی درمانی (بستری- سرپایی- دارو) درمان طبی سرطان و رادیوتراپی از سقف عمومی قرارداد قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

6) هزینه تزریق IVIG ، لیزر چشم و تزریق آواستین از محل تعهدات جراحی مجاز سرپائی قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

7) هزینه سیتوپلاستی صرفا در صورتی که قبل و بعد از عمل به تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد در تعهد می باشد.

8)خدمات سرپائی نظیر ویزیت، آزمایش، رادیولوژی، فیزیوتراپی، دارو و غیره از استثناعات قرارداد می­باشد.

9) ملاک محاسبه خدمات پاراکلینیکی، تعرفه های مصوب هیئت وزیران در بخش خصوصی بر اساس کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت پس از کسر سهم بیمه گر اول و یا کسر فرانشیز قرارداد و اسناد خسارت متفرقه بستری ضمن رعایت اصل همترازی با بیمارستان همتراز قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

10)پذیرش اسناد خسارت متفرقه بیمه شدگان در کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت در کل کشور بلامانع می­باشد.

11)  بیمه شدگان این قرارداد مشمول دوره انتظار نمی باشند.

12) استثناعات قرارداد مشابه فرمت قرارداد بیمه گزاران شرکت می باشد.

13) مهلت تحویل اسناد حداکثر 6 ماه پس از انجام خدمت و 2 ماه بعد از اتمام قرارداد خواهد بود.

هزینه خدمت کورتاژ تخلیه ای و تشخیصی درمانی از سقف تعهدات بستری عمومی قرارداد قابل محاسبه  و پرداخت می باشد.