• مدیر شعبه استان مرکزی: پیرو عقد قرارداد جدید، شاغلین اداره کل بهزیستی استان مرکزی، تحت پوشش بیمه مکمل درمان شرکت آتیه سازان حافظ قرار گرفتند.
  • کارگروهی به منظور بررسی قرارداد و ارائه پیشنهادات در خصوص تمدید قرارداد بیمه مکمل درمان، در محل کانون بازنشستگان استان فارس تشکیل شد.
  • بازدید مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ از مدیریت بیمه ای این شرکت در استان خراسان رضوی مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ در بازدید از شعبه استان خراسان رضوی بر ساماندهی فضای فیزیکی این شرکت تاکید کرد.